„Użyteczne narzędzia”

Pracujesz w skandalicznych warunkach? Czujesz się wyzyskiwany? Twój pracodawca nie chce Ci zapłacić? Jeśli tak, nie wahaj  się- skorzystaj z pomocy PIP.

Państwowa Inspekcja Pracy to instytucja, o której przeciętny Kowalski lub Malinowski wiedzą niestety bardzo niewiele. Fakt ten odnosi się często do pracujących studentów, którzy nadal w wielu przypadkach nie są świadomi swoich praw i nie znają narzędzi pozwalających im je skutecznie chronić. A narzędzia takie posiada właśnie Państwowa Inspekcja Pracy.

Została ona utworzona po to, aby czuwać nad przestrzeganiem prawa pracy i wypełnianiem przez pracodawców obowiązku zapewniania pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Rolą jej organów jest udzielanie pomocy pracownikowi, w stosunku do którego wspomniane przepisy i obowiązki są łamane. Pomoc ta obejmuje między innymi darmowe porady prawne z zakresu prawa pracy. Może z nich skorzystać każdy zainteresowany i jest to bardzo dobra okazja do zasięgnięcia fachowej, a zarazem bezpłatnej, opinii. Jeśli więc mamy jakiekolwiek wątpliwości dotyczące warunków naszej pracy, legalności stosunku pracy lub każdej innej kwestii związanej z prawem pracy, niewątpliwie warto z takiej porady skorzystać.

Dobrze jest również wiedzieć, że PIP zajmuje się kontrolą przestrzegania przez pracodawców zasad oraz przepisów dotyczących  bezpieczeństwa i higieny pracy nie tylko w przypadku zatrudniania pracowników (tj. osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę), ale też w przypadku zatrudniania innych osób fizycznych w ramach stosunków cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia, o dzieło), wolontariatu, itp. , a takie formy zatrudnienia lub wykonywania pracy dotyczą wielu studentów.

Inspektorzy Pracy, którzy są organami w rozumieniu prawa administracyjnego, badają m.in.  przyczyny oraz okoliczności zaistniałych w czasie wykonywania pracy wypadków oraz ustalają, czy wdrożone zostały wszelkie możliwe środki, mające w przyszłości zapobiec takim wypadkom. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mogą oni nakazać pracodawcy usunięcie stanu niezgodnego z wymaganiami zasad i przepisów BHP poprzez wydanie właściwych decyzji w tym względzie, z określonym terminem na ich wykonanie. Mogą też, w drażliwszych sytuacjach, natychmiastowo wstrzymać wykonywanie pracy, jeśli jej warunki stanowią bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pracowników (nakaz taki musi być bezwzględnie wykonany ze skutkiem natychmiastowym). Do ich uprawnień należy również nakazanie podmiotowi, na rzecz którego pracownik wykonuje pracę na podstawie stosunku pracy, wypłacenie przysługujących temu pracownikowi świadczeń pieniężnych, w tym  należnego wynagrodzenia, dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, itd.

Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje także kontrolę nad zapewnianiem przez pracodawców odpowiednich warunków pracy studentom oraz uczniom, którzy nie są pracownikami w ścisłym tego słowa znaczeniu. Dotyczy to więc wszelkiego rodzaju staży i praktyk odbywanych u danego pracodawcy. Osobom pozostającym w takim stosunku również przysługują pewne prawa o zbliżonym do praw pracowniczych zakresie, które muszą być respektowane przez każdego pracodawcę. PIP  może być też pomocna  przy ustalaniu samego istnienia stosunku pracy. Jej inspektorom przysługuje w tym zakresie uprawnienie wnoszenia do sądu pracy powództwa o ustalenie istnienia takiego stosunku. Mogą oni czynić to z własnej inicjatywy, a w przypadku już prowadzonego postępowania, które zainicjował pracownik,  inspektorzy pracy mogą, za zgodą tego pracownika/powoda,  przystąpić do toczącego się już postępowania, działając na jego rzecz i reprezentując go. Takie fachowe wsparcie może się niewątpliwie okazać bardzo cenne.

Tak więc, drogi czytelniku pracujący, jeśli masz jakiekolwiek kłopoty, rozterki, czy  wątpliwości związane z wykonywaną przez Ciebie pracą lub jeśli podejrzewasz, że Twoje prawa pracownicze są łamane – skorzystaj czym prędzej z pomocy PIP. Instytucja ta bowiem posiada wiele narzędzi, które mogą okazać się bardzo pomocne dla każdego pracownika, chcącego walczyć o swoje prawa. Wystarczy tylko z nich skorzystać.

 

Autor: Przemysław Mędrkiewicz

 

 

Powiązane posty

Dodaj komentarz